Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
Ryszard Oleś-Adamiecki

"STALEX" focuses its activity primarily on works related to the implementation of industrial investment, such as:

 • construction of steel structures;
 • installation of steel structures;
 • assembly of industrial machinery, production lines, overhead cranes, chimneys;
 • general construction works (foundations, masonry works, plastering);
 • laying foundations for machinery with a high degree of complexity;
 • painting and corrosion protection;
 • metal-roofing and facade works;
 • production and assembly of enclosures and sound and insulation screens;
 • design development - including all construction trades.

We provide complete supply of materials and equipment necessary to carry out the works as well as general supervision of construction site including the design stage through to the final acceptance.

Die Firma „STALEX” konzentriert ihre Tätigkeit vor allem auf Arbeiten, die mit der Realisierung von Industrieinvestitionen verbunden sind:

 • Fertigstellung von Stahlkonstruktionen;
 • Montage von Stahlkonstruktionen;
 • Montage von Industriemaschinen, technologischen Linien, Kränen, Schornsteinen;
 • Allgemeine Bauarbeiten (Fundament-, Maurer-, Verputzarbeiten);
 • Fertigstellung von Fundamenten unter Maschinen mit hohem Kompliziertheitsgrad;
 • Maler- und Antikorrossionsarbeiten;
 • Dachdecker-, Blech- und Fassadenelevationen;
 • Fertigstellung und Montage von schalldämmenden und Isolations-Wänden und Gehäusen;
 • Planung im Bereich aller Baubranchen.

Wir garantieren vollständige Versorgung in Baustoffe und Geräte, die notwendig sind, um die Arbeiten fertig zu stellen sowie die Bauaufsicht vollständig zu realisieren – ab dem Planungsbeginn bis zur endgültigen Abnahme.

L’attività della „STALEX” e’ concentrata soprattutto sui lavori relativi alla realizzazione degli investimenti industriali come:

 • esecuzione delle strutture in acciaio;
 • montaggio delle strutture in acciaio;
 • montaggio delle macchine industriali, linee tecnologiche, carroponti, camini;
 • lavori edili in genere (fondamenti, muratura, intonacatura);
 • esecuzione dei fondamenti sotto macchina, da un grado di complicazione alto;
 • lavori di tinteggiatura, verniciatura e anticorrosione;
 • lavori di copertura dei tetti e lattoneria e di facciata;
 • esecuzione e montaggio degli involucri e schermi antiacustici e di isolamento;
 • progettazione in campo di tutti i settori edili.

Garantiamo l’approvvigionamento di tutti i materiali ed impianti necessari per la realizzazione dei lavori nonché la supervisione del cantiere dalla fase di progettazione al collaudo finale.

Firma „STALEX” koncentruje swoją działalność przede wszystkim na robotach związanych z realizacją inwestycji przemysłowych takich jak:

 • wykonawstwo konstrukcji stalowych;
 • montaż konstrukcji stalowych;
 • montaż maszyn przemysłowych, linii technologicznych, suwnic, kominów;
 • roboty ogólno-budowlane (fundamentowe, murarskie, tynkarskie);
 • wykonawstwo fundamentów pod maszyny o dużym stopniu skomplikowania;
 • roboty malarskie i antykorozyjne;
 • roboty dekarsko-blacharskie i elewacyjne;
 • wykonanie i montaż obudów i ekranów dźwiękochłonno-izolacyjnych;
 • projektowanie w zakresie wszystkich branż budowlanych.

Wycenę na wykonywane prace opracowujemy w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych lub na podstawie dwustronnych uzgodnień.

Zapewniamy całkowite zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do wykonania robót jak również generalny nadzór budowy od momentu projektowania do ostatecznego odbioru.

address: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 mobile +48 602697715 poczta@stalex.pl
Adresse: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
Tel/Fax +48 338168951 Mobiltel +48 602697715 poczta@stalex.pl
recapito: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 cell +48 602697715 poczta@stalex.pl
adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50
tel/fax +48 338168951 tel. kom. +48 602697715 poczta@stalex.pl
Mobi
Copyright © 2010. STALEX. Wykonanie: WizjaNet